Giám sát an ninh mạng

Giải pháp giám sát an ninh mạng
 


Giải pháp giám sát an ninh mạng (Network Security Monitoring - NSM) là giải pháp cho phép theo dõi và phân tích hoạt động trên mạng nhằm phát hiện, ngăn chặn và phản ứng lại các mối đe dọa an ninh mạng. Các giải pháp NSM cung cấp các công cụ và kỹ thuật để giám sát và phân tích lưu lượng mạng, ghi và phân tích  các sự kiện an ninh  để nhận diện các hành vi độc hại và mối đe dọa tiềm ẩn. Các công cụ NSM có thể bao gồm phần mềm quan trọng lập bản đồ mạng, cảm biến lưu lượng mạng, hệ thống quản lý sự cố an ninh (SIEM) và các công cụ phân tích dữ liệu


Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.
 

(090) 205-0101